Statut

 

 

 

STATUT
TOWARZYSTWA

POLSKO-ALBAŃSKIEGO

 
 
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
 
 
 
Paragraf 1.
 
Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Polsko-Albańskie, zwane dalej „Towarzystwem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu:
 
 
a)      pogłębianie przez członków wiedzy o Albanii i Albańczykach,
b)      inicjowanie przedsięwzięć służących propagowaniu w Polsce wiedzy o Albanii i Albańczykach, zwłaszcza o ich historii, języku i kulturze, a w szczególności zwalczanie niekorzystnych dla Albanii i Albańczyków stereotypów poprzez dostarczanie szerszym kręgom społeczeństwa polskiego obfitszej i obiektywnej informacji o sprawach albańskich,
c)      udział w propagowaniu kultury polskiej wśród Albańczyków,
d)     wspieranie przedsięwzięć prowadzących do wzajemnego bezpośredniego poznawania się Polaków z Albańczykami.
 
 
 
Paragraf 2.
 
Siedzibą Towarzystwa jest Warszawa.
 
 
 
Paragraf 3.
 
Towarzystwo działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r., nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu i posiada osobowość prawną.
 
 
 
Paragraf 4.
 
Towarzystwo obejmuje działaniem cały obszar Rzeczpospolitej Polski.
 
 
 
Paragraf 5.
 
Towarzystwo zawiązuje się na czas nieograniczony.
 
 
 
Paragraf 6.
 
Towarzystwo  realizuje swe cele poprzez:
 
a)      utrzymywanie roboczych kontaktów z Towarzystwem Albania-Polska w Tiranie i wspomaganie jego działań propagujących w Albanii kulturę polską,
b)      nawiązywanie kontaktów i współpracy z towarzystwami kulturalnymi i naukowymi Albańczyków w Albanii i poza nią,
c)      działanie na rzecz uzyskania pomocy stypendialnej dla młodzieży albańskiej, pragnącej studiować na polskich uczelniach i polskiej, pragnącej studiować na uczelniach albańskich,
d)     wspieranie wszelkich form kontaktów bezpośrednich i wymiany osobowej między instytucjami i organizacjami, praktyk studenckich itp.,
e)      szukanie dostępu do środków masowej komunikacji by tą drogą wspomagać budowanie świadomie pozytywnego stosunku ogółu Polaków do ogółu Albańczyków,
f)       prowadzenie działalności integrującej członków Towarzystwa poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,
g)      inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów organizacji.
 
 
 
Paragraf 7.
 
Towarzystwo realizuje wytyczone cele poprzez społeczną pracę swych członków. Nie wyklucza się możliwości zatrudnienia pracowników najemnych, gdy sprawność działania Towarzystwa będzie tego wymagała.
 
 
 
 
Paragraf 8.
 
1.      Członkiem Towarzystwa może zostać zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, także wówczas gdy nie ma on miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
2.      Członkiem może być też małoletni, z prawami określonymi jak w ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
3.      Osoba prawna może zostać członkiem wspierającym Towarzystwa.
 
 
 
Paragraf 9.
 
Prawa członka może nabyć każdy, kto zgłosi pisemny akces do Towarzystwa, wypełniając ankietę członkowską i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Statutu. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Towarzystwa, w formie uchwały.
 
 
 
Paragraf 10.
 
1.      Członkowie Towarzystwa są zobowiązani:
 
a)      przestrzegać postanowień statutu Towarzystwa oraz powszechnie obowiązującego prawa,
b)      dbać o dobre imię Towarzystwa,
c)      regularnie opłacać składki członkowskie,
d)     popierać i czynnie realizować cele Towarzystwa,
e)      powstrzymać się od reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz bez upoważnienia ze strony Zarządu.
 
2.      Członkowie zwyczajni Towarzystwa (tj. przyjęte w poczet członków osoby fizyczne) mają prawo uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa, a w szczególności:
 
a)      przysługuje im bierne i czynne prawo wyborcze (z przewidzianymi prawem ograniczeniami dla małoletnich),
b)      mogą korzystać z poparcia, gwarancji i opieki Towarzystwa w swej działalności związanej z realizacją celów statutowych,
c)      mogą zgłaszać wnioski we wszelkich sprawach dotyczących funkcjonowania Towarzystwa,
d)     mogą korzystać z innych możliwości, stwarzanych członkom przez Towarzystwo.
 
3.      Członkom wspierającym (osobom prawnym) nie przysługują prawa wyborcze, ani prawo głosu stanowiącego.
 
 
 
Paragraf 11.
 
1.      Osoby prawne, aby zostać członkiem wspierającym Towarzystwa, składają Zarządowi Towarzystwa oświadczenie woli. Zarząd podejmuje wówczas stosowną uchwałę.
2.      Ustanie członkostwa wspierającego realizuje się w analogicznym trybie.
3.      Formy wspierania Towarzystwa jego członkowie wspierający ustalają z Zarządem Towarzystwa.
 
 
 
Paragraf 12.
 
Skreślenie z listy członków Towarzystwa następuje przez:
 
1.      Pisemną rezygnację dobrowolnie złożoną przez członka na ręce Zarządu,
2.      Śmierć członka,
3.      Pozbawienie członkostwa.
a)      decyzję o pozbawieniu członkostwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów,
b)      przyczyną pozbawienia członkostwa może być rażące naruszenie statutu, nieuzasadnione uchylanie się od płacenia składek członkowskich przez dwa okresy, lub inne formy zachowania uznane przez walne Zgromadzenie za niegodne członka Towarzystwa,
c)      wniosek o pozbawienie członkostwa przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Zarząd, uprzedzając o tym zainteresowanego minimum 3 tygodnie naprzód. Zarząd wnioskuje z własnej inicjatywy lub na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku o wykluczenie, przekazanego przez co najmniej 10 członków Towarzystwa.
 
 
 
Rozdział 2.
Władze Towarzystwa Polsko-Albańskiego
 
 
 
 
Paragraf 13.
 
Władzami Towarzystwa są:
 
 
1.      Walne Zgromadzenie Członków
2.      Zarząd
3.      Komisja rewizyjna
 
 
 
Paragraf 14.
 
Kadencja władz wybieralnych Towarzystwa trwa dwa lata.
 
 
 
Paragraf 15.
 
Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Członków.
 
1.      Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa, nie rzadziej niż 1 raz w roku, z inicjatywy własnej, przynajmniej dwu członków Komisji Rewizyjnej lub z inicjatywy grupy pełnoprawnych członków Towarzystwa, stanowiącej przynajmniej 20% ogółu jego członków.
 
2.      W Walnym Zgromadzeniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, natomiast w drugim terminie minimum uczestników nie jest określone.
 
3.      Członkowie wspierający i zaproszeni goście mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 
4.      Walne Zgromadzenia:
 
a)      uchwala program działania Towarzystwa,
b)      rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c)      wybiera członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
d)     rozpatruje skargi członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
e)      uchwala zmiany statutu,
f)       może podjąć uchwałę w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
g)      ustala wysokość składki członkowskiej na dany rok kalendarzowy.
 
5.      Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa, do podjęcia której jest wymagana większość dwóch trzecich głosów.
 
6.      Każdemu członkowi uprawnionemu do głosowania przysługuje jeden głos.
 
 
 
Paragraf 16.
 
1.      Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez Walne Zgromadzenia na 2-letnią kadencję, w głosowaniu tajnym.
2.      W składa Zarządu wchodzą: Prezes, 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik.
3.      Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.
4.      Każdy z kandydatów na członka Zarządu musi uzyskać przynajmniej 50%+1 ważnych głosów oddanych w głosowaniu.
5.      W razie, gdy więcej kandydatów uzyska ponad 50% ważnych głosów, o wyborze decyduje kolejność ustalana wg liczby uzyskanych głosów, a osoby, które nie wejdą do Zarządu, stają się członkami rezerwowymi i w razie konieczności uzupełnienia składu Zarządu wchodzą doń automatycznie, w kolejności uzyskanych głosów.
6.      W razie braku członków rezerwowych określonych jak w ust. 5 tego paragrafu, wybory uzupełniające do Zarządu przeprowadza się na takich zasadach, jak wybory całego Zarządu.
7.      Do kompetencji Zarządu należy:
 
a)      przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
b)      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c)      upoważanianie członków Towarzystwa do reprezentowania Towarzystwa w konkretnych sprawach
d)     inicjowanie i koordynowanie statutowych form działalności Towarzystwa,
e)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
f)       przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o pozbawienie członkostwa.
 
8.      Zarząd odpowiada za gospodarowanie środkami finansowymi i całym majątkiem Towarzystwa.
9.      Zarząd zbiera się w ustalonych przez siebie terminach, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Do ważności uchwały Zarządu niezbędna jest jednomyślność przynajmniej trzech jego członków obecnych na zebraniu.
 
 
 
Paragraf 17.
 
1.      Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję, na zasadach takich, jak przy wyborach Zarządu.
2.      Uzupełnianie składu Komisji Rewizyjnej przebiega na zasadach analogicznych do zasad uzupełniania składu Zarządu (paragraf 16. ust. 4, 5, 6 tego statutu).
3.      W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący i członek Komisji.
4.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 
a)      kontrola bieżącej pracy Towarzystwa, w szczególności jego finansów,
b)      wnioskowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu na Walnym Zgromadzeniu,
c)      występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
 
5.      Uchwała Komisji Rewizyjnej jest ważna, gdy została podjęta za zebraniu Komisji przez przynajmniej dwu spośród trzech jego członków.
 
 
 
Rozdział 3.
Majątek Towarzystwa i przepisy końcowe
 
 
 
Paragraf 18.
 
1.      Majątek Towarzystwa powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, ze sponsoringu konkretnych przedsięwzięć i innych form ofiarności publicznej oraz z działalności gospodarczej Towarzystwa.
2.      Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.
3.      Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach majątkowych oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes i Skarbnik, lub inny członek Zarządu każdorazowo upoważniony przez Prezesa.
 
 
 
Paragraf 19.
 
Niniejszy Statut może być zmieniony wyłącznie przez Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały powziętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania.
 
Paragraf 20.
 
1.      Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych prawem.
2.      Do pojęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa wymagana jest większość dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
3.      W przypadku decyzji o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.
4.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.
 
 
 
 

 

Towarzystwo Polsko-Albańskie
05-805 Otrębusy
ul. Spacerowa 17
 
Konto:

Towarzystwo Polsko-Albańskie
58 2130 0004 2001 0741 4378 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

 

Dziś316
W tygodniu940
W miesiącu8109
Wszystkie487191

środa, 28 luty 2024
Our website is protected by DMC Firewall!